Trang chủ Văn bản ban hành trong ngày Website Văn phòng Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Thông tin chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu:
Ban hành từ ngày: đến ngày
Trích yếu:
Số/ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuFile
36/2017/QĐ-UBND 23/12/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
15/CT-UBND 20/11/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
14/CT-UBND 19/10/2017 Nguyễn Dương Thái Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
26/2017/QĐ-UBND 20/09/2017 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
9/CT-UBND 10/07/2017 Nguyễn Dương Thái Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
8/CT-UBND 29/06/2017 Nguyễn Dương Thái Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
14/2017/QĐ-UBND 20/06/2017 Nguyễn Dương Thái Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy đinh về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy
11/2017/QĐ-UBND 09/06/2017 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương
12/2017/QĐ-UBND 09/06/2017 Nguyễn Dương Thái Ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
9/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Nguyễn Dương Thái Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
123456
LOẠI VĂN BẢN
Quyết định
Chỉ thị
Nghị quyết
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Công nghiệp
Công nghệ thông tin
Công thương
Kế hoạch đầu tư
Khoa học công nghệ
Ngoại vụ
Nội chính
Nông nghiệp
Tài chính
Tài nguyên môi trường
Tổng hợp
Văn hóa xã hội
Giáo dục
Xây dựng
Y tế
Thi đua khen thưởng
Giao thông
Lao động
THỐNG KÊ TRUY CẬP
434,102